درالمپیک 1980 مسکو در حالیکه 60 کشور جهان از جمله (ایران) المپیک را بدلیل اشغال افغانستان توسط شوروى مورد تحریم قرار دادند
خود افغانستان در المپیک مسکو 1980 شرکت کرده بود !!

وبلاگ یک دانش آموز